Zamówienia szkolne
 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2.  Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3.  Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem zamow.wsip.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie słowa/terminy pisane wielką literą, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane inaczej w dalszej części Regulaminu, oznaczają:

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, oraz w trakcie korzystania z Platformy zamów.wsip.pl oraz innych serwisów WSiP.
 2. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach serwisów WSiP.
 3. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Platformy.
 4. Platforma – Platforma Składania Zamówień, internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem zamow.wsip.pl prowadzona i zarządzana przez WSiP, umożliwiająca składanie zamówień.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Platformy.
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 7. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem, a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta. Po pozytywnej Weryfikacji oraz akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy.
 8. Użytkownik Platformy – dyrektor szkoły w rozumieniu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły do składania zamówień, nie będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego. Użytkownik Platformy musi posiadać Konto, pozytywnie przejść proces Weryfikacji oraz zaakceptować Regulamin.
 9. Weryfikacja – procedura prowadząca do uzyskania przez dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły dostępu do Platformy. W toku weryfikacji WSiP potwierdza upoważnienie danej osoby do reprezentowania szkoły.
 10. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836.

§2
Ogólne warunki korzystania z Platformy

 1. Rejestracja w Platformie i korzystanie z funkcjonalności Platformy jest nieodpłatne.
 2. Użytkownik Platformy jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Platformy w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w hasło Użytkownika;
  2. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Platforma.
 3. Wszystkie elementy Platformy, np. teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki (też ich kompilacje) i oprogramowanie, stanowią przedmiot praw wyłącznych WSiP i jego dostawców/kooperantów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Użytkownik Platformy zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody WSiP z zawartości Platformy w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

§3
Rejestracja i Weryfikacja

I. Rejestracja i Weryfikacja Użytkownika nie posiadającego Konta.

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie zamow.wsip.pl.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  1.  e-mail,
  2. hasło (min. 8 znaków),
  3. akceptuje regulamin Konta WSiP oraz Regulamin zamow.wsip.pl.
 4. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 5. Przyciśnięcie przycisku „Załóż konto” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 6. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 7. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 8. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy.
 9. Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Platformy, z zastrzeżeniem ust. 14, Użytkownik wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz inicjuje Weryfikację.
 10. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  3. szkołę (wybraną z listy),
 11. WSiP weryfikuje dane podane w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi. Proces Weryfikacji może trwać do 7 dni.

II. Weryfikacja Użytkownika posiadającego Konto.

 1. Użytkownik posiadający Konto podczas pierwszego Logowania w celu Weryfikacji wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie zamow.wsip.pl
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  3. szkołę (wybraną z listy),
 3. WSiP weryfikuje dane podane w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi. Proces Weryfikacji może trwać do 7 dni.

§4
Usługi Platformy

 1. Platforma oferuje Użytkownikom możliwość:
  1. zapoznania się z ofertą WSiP dla placówek edukacyjnych,
  2. dostępu do listy zamówień placówki w tym zamówień archiwalnych,
  3. składania zamówień na bieżący sezon.
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Platformy Użytkownik wypełnia formularz Zamówienia oraz akceptuje Ogólne warunki sprzedaży (OWS).
 3. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem Platformy przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu po uprzednim zalogowaniu się do Platformy.

§5
Warunki techniczne korzystania z Platformy

 1. Do właściwego działania Platformy wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

§6
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych*: iod@wsip.pl.
 2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
  1. realizacja zamówienia – podstawa prawna – niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.
   Dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
  2. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, (w tym profilowanie) – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie
   marketingu bezpośredniego swoich usług. Dane osobowe są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu na marketing lub profilowanie.
  3. marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym – podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług.
 4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych do rejestracji oraz złożenia zamówienia jest dobrowolne, lecz niezbędne do dostępu do Platformy oraz realizacji zamówienia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  4. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Zamawiający może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  5. *do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. *Obowiązuje od 25 maja 2018 r., (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§7
Reklamacje

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawne go działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: newsletter@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 albo pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

§8
Odpowiedzialność WSiP

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.

§9
Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Konta, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
  2. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku, gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Platformy w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 4. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.

Jak złożyć zamówienie

 • Poprzez kontakt z konsultantem edukacyjnym WSiP,
 • Telefonicznie pod numerem: 801 220 555,
 • Mailowo pod adresem: dotacja@wsip.com.pl,
 • Online, za pośrednictwem naszego serwisu. Wystarczy się zalogować lub zarejestrować!